El perfil de professor i el perfil d'alumne

L'alumne-treballador i el professor-gerent poden fer coses diferents, que Empresaula detecta automàticament quan s'introdueix el password:- Dóna accés a recursos com ara bases de dades de convenis col·lectius, documents laborals com contractes...

Què pot fer el professor-gerent? 

El Gerent té diferents drets que els alumnes no tenen. Per exemple, disposa de la pestanya Gerència des d'on...

 • Pot anar al Mur, on queden registrades totes i cada una de les accions dels alumnes; clicant en cada una d'elles, a més se'n pot consultar el detall. Per exemple, si l'acció et diu que un alumne en concret ha escrit un correu, clicant sobre l'acció se'n podrà llegir el contingut. En el mur s'actualitzen, en temps real, les accions dels alumnes, de manera que es poden veure les accions que fa la classe en temps real... i des de qualsevol lloc, fins i tot des d'un dispositiu com un telèfon mòbil. Aquesta eina facilita el seguiment de l'activitat de la classe i l'avaluació de cada un dels alumnes.
 • accés al correu de Gerència, per comunicar-se amb els diferents Departaments de l'empresa, o amb Departaments o Gerents d'altres empreses de la xarxa Empresaula.
 • Pot editar els proveïdors interns: canviar-ne el nom, el cost de transport, el logotip que apareixerà en el documents emesos per aquests...
 • Pot editar els productes, i per tant variar el preu de cost que facturaran els proveïdors interns, o assignar-los a diferents proveïdors.
 • Des de la pestanya Treballadors pot tenir el detall de l'activitat de cada un dels alumnes: les tasques que han efectuat i el seu detall, el dia i l'hora, l'historial dels Departaments en que han treballat...
 • Pot fer avisos generals que podran llegir tots els treballadors de l'empresa.
 • Pot canviar la configuració del compte bancari, afegir una altra entitat o compte...
 • És possible d'editar la configuració de l'empresa: denominació social, CIF, telèfon, sector, logotip, horari, període d'obertura...
 • Assignar el cárrec de Cap de Departament.

A més des del Panell del Professor pot:

 • Introduir nous alumnes
 • Crear més empreses
 • Donar drets a altres professors per tal que tinguin el perfil de Gerent
 • Assignar alumnes a les empreses generades, canviar-los d'empresa, permetre que un alumne estigui en més d'una empresa, especialitzant-se en una tasca determinada...

Què pot fer el treballador- alumne?

L'alumne treballa en el Departament de l'empresa que té assignat, ocupant-se de diverses tasques i processos.
Disposa de diferents eines, algunes de les quals són comunes a tots els Departaments i altres específiques de cada un d'ells:

Eines comunes

El correu electrònic

Cada Departament de l'empresa disposa d'un correu electrònic, que a més també opera internament; això és, permet enviar missatges a d'altres empreses de la xarxa, i també entre Departaments de l'empresa.

Aquest correu és intern de la xarxa, això és, no permet rebre ni enviar correus a l'exterior d'empresaula, amb la qual cosa s'elimina la possibilitat de spam, transmissió de virus informàtics, rebuda de correus no desitjats...

Permet l'adjunció d'arxius en qualsevol format. A més, disposa d'un cercador que facilita la localització de correus.

La capacitat d'aquest correu és il·limitada.

L'Arxiu

L'àrea comercial, així com la resta d'àrees de l'empresa, disposen de l'aplicatiu Arxiu que és configurable pels usuaris, on els empleats-alumnes guardaran ordenada i classificada la documentació que reben, de manera que sigui accessible a la resta d'empleats i al Gerent.

El fet que aquesta documentació estigui penjada al núvol facilita el seu accés des de qualsevol espai i màquina, i per tant permet el treball tant presencial com semipresencial.

Imaginem, per exemple, que un alumne ha de sortir de viatge durant quinze dies degut a un compromís familiar: podrà seguir treballant a Empresaula com si estigués a l'Institut, i se'n podrà fer el seguiment de la seva activitat exactament de la mateixa manera.

L'aplicatiu Tasques 

Aquesta eina, que també és present a la resta de Departaments, és una de les més potents i útils d'Empresaula, ja que permet organitzar les activitats del Departament, des de l'assignació del responsable d'una tasca concreta al seu seguiment.
Està inspirada en el funcionament de les noves empreses de base tecnològica, i constitueix un sistema que cerca l'eficiència en l'assignació i execució de les tasques.

En síntesi, quan apareix una nova tasca que cal efectuar -per exemple, l'arribada d'una comanda per correu electrònic- el Cap de Departament pot assignar la tasca a un dels empleats de l'empresa, que es responsabilitzarà de l'execució de la mateixa. Un cop finalitzada l'empleat comunicarà aquesta circumstància al Cap de Departament que tancarà la tasca. Aquesta queda arxivada i disponible per a la seva revisió en qualsevol moment.

Cada Tasca a efectuar pot estar dividida en diferents subtasques, que l'alumne pot consultar des de l'Ajuda d'Empresaula.

D'altres aplicatius són propis de cada una de les àrees de l'empresa, per exemple:

Àrea comercial

La gamma de productes

L'alumne pot entrar cada un dels productes a Empresaula, mitjançant l'aplicatiu existent a Àrea comercial / Productes.
Es pot entrar la codificació, la descripció, el preu, la imatge... També es pot indicar quina informació es vol que figuri a la pàgina web.
Cada cop que s'entri un nou producte a la gamma, o bé que s'elimini la pàgina web de l'empresa s'actualitzarà automàticament.

La pàgina web

Empresaula compra amb un aplicatiu molt senzill per generar i editar la pàgina web de l'empresa que els alumnes dominaran en pocs minuts.
Un cop creada la pàgina web l'empresa tindrà visibilitat a la xarxa, ja que s'incorporarà a les pàgines grogues.

Apart de mostrar la descripció de l'empresa o qualsevol altra informació que es cregui convenient, la pàgina web mostra la gamma de productes de l'empresa actualitzada, i un formulari que permet el contacte des de la pròpia pàgina per fer comentaris o comandes.

Comandes a proveïdors

Empresaula disposa de proveïdors interns, de manera que quan l'alumne entra un nou producte s'assigna a un d'aquests proveïdors.

D'aquesta manera, si l'empresa rep una comanda d'una altra empresa simulada de la xarxa, l'alumne podrà consultar la fitxa de magatzem i, si no hi ha existències, fer la comanda d'aquest producte al proveïdor virtual.

El sistema generarà automàticament un albarà i una factura.

Àrea financera

El Banc

Cada empresa pot tenir comptes corrents en entitats bancàries, de maner que pot dur a terme la gestió bancària de l'empresa a partir dels comptes corrents, amb transaccions com ara transferències bancàries a d'altres empreses de la xarxa, domiciliacions, emissió de xecs, contractació de prèstecs, gestió de remeses bancàries...

A partir de cada una d'aquestes transaccions es generen documents PDF per al seu arxiu.

Àrea de Recursos Humans

Documents

En l'àrea de Documents es pot accedir a la documentació de Recursos Humans bàsica per a l'activitat empresarial: convenis col·lectius, documentació laboral, de Seguretat Social...

Control de personal

Des de l'Àrea de Recursos Humans es pot saber en tot moment quins són els empleats assignats a cada un dels Departaments de l'empresa.