Els eixos d'Empresaula

Empresaula s'ha construit sobre dos eixos: docent i operatiu.

Eix docent

Posa a disposició de l'equip de formadors de la simulació d'empreses un ampli ventall de recursos que faciliten l'organització de l'aula, el seguiment de cada una de les accions efectuades, tant individualment com per tipus de tasca, i l'avaluació dels participants.

Amb aquesta finalitat compta amb un perfil específic de professor amb accés a funcionalitats relacionades amb la creació i seguiment de l'activitat de l'empresa, que posa al seu abast:

  • Una eina de generació de l'empresa que permet definir els seus paràmetres bàsics, i variar-los quan s'estimi convenient: denominació, seu social, activitat, comptes bancaris... així com altes i baixes d'alumnes i assignació de codis d'entrada i passwords.
  • Una eina d'organització de l'aula que permet assignar els alumnes als Departaments de l'empresa, efectuar rotacions en cas que es cregui necessari, monitoritzar i registrar tot el procés. L'assignació i rotació poden ser automàtiques o configurades pel professor-gerent.
  • Un mur que permet fer el seguiment individualitzat de la tasca de cada alumne, i també col·lectiu del grup classe, de manera que totes les accions quedin registrades i que es pugui consultar cada una d'elles en tots els seus detalls en qualsevol moment de l'activitat, o generar informes històrics, com ara quines accions es van dur a terme en un dia determinat.
  • Un generador que presenta un informe individualitzat de l'activitat de cada un dels participants, segmentada per Departaments, tipus de tasca...
  • Un canal de comunicació amb els Departaments de l'empresa en format missatgeria interna.
  • Un espai de relació amb la resta de professors-gerents d'empreses simulades presents a la xarxa.

Eix operatiu

Estructura les activitats pròpies de la simulació d'empreses a partir d'una empresa creada a l'aula, considerant de manera prioritària l'accés, la transmisió i la organització de la informació mitjançant l'estructuració del treball en xarxa tant internament dins la pròpia empresa com externament amb la resta d'empreses.

Les activitats de l'empresa simulada s'estructuren en dos àmbits, intern i extern.

Àmbit intern

A nivell intern estructura l'empresa en àrees funcionals en les quals desenvolupen la seva activitat els alumnes. En el nivell modular actual són tres: àrea Comercial, Financera i Recursos Humans.

Totes elles es troben interrelacionades per un sistema de missatgeria interna interdepartamental que permet la comunicació entre Departaments en temps real, i l'adjunció als missatges d'arxius en qualsevol format, per tal de transmetre la documentació comercial, fiscal o de qualsevol altre tipus generada en el procès de gestió de l'empresa simulada.

Totes les tasques efectuades pels empleats-alumnes queden registrades i indexades de manera que a partir de la utilització d'un cercador intern es pot dur a terme el seguiment de qualsevol operació.

Àmbit extern

La relació amb la resta d'empreses de la xarxa s'estructura a partir de:

  • Un sistema de missatgeria interempresarial propi de la xarxa, amb el mateix format del correu electrònic de manera que la simulació estigui dotada de realisme, però sense entrebancs com ara la possibilitat de rebre correu brossa amb les conseqüents pèrdua de temps, risc de propagació de virus informàtics, etc.
  • Un sistema d'indexat de totes les empreses presents a la simulació, organitzades per activitats segons la classificació vigent per tal de facilitar la localització.
  • La consulta de les pàgines web de les empreses i la seva inclusió en el sistema de pàgines grogues amb cercador als que ja hem fet referència.