Procediments de gestió de l'empresa simulada

Els alumnes han de portar a terme les seves tasques a partir dels següents procediments, classificats segons l'àrea funcional: