Procediments de gestió de l'empresa simulada

Els alumnes han de dur a terme les seves activitats a partir dels procediments següents, classificats segons la seva àrea funcional.