Les Tasques com a eina de seguiment i d'avaluació

Les Tasques d'Empresaula, que existeixen a tots els Departaments de l'empresa simulada, són una eina per al seguiment de l'activitat de l'empresa i de cada un dels seus empleats i, per tant, un instrument per a l'avaluació.

Per tal que aquesta eina sigui plenament efectiva és aconsellable portar a terme la següent operativa:

- El Gerent ha d'anomenar els Caps de Departament a partir de Gerència - Treballadors.

- El Cap de Departament ha d'assignar tasques a cada un dels empleats del Departament i fer-ne el seguiment; serà el primer interlocutor del professor-gerent. 

- Un cop la tasca ha estat assignada a un empleat cal que aquest registri cada una de les Subtasques que la composen, basant-se en els Procediments de Gestió, i amb un cert grau de detall:

Tasques Subtasques

La part ombrejada és la que han d'omplir els treballadors a mesura que van efectuant cada subtasca, o grup de subtasques.

Cal que els empleats-alumnes tinguin clar que aquest registre serà útil no només per no perdre el fil d'una tasca encomanada, sino que a més serà un instrument d'avaluació per part del professor ja que conté el detall de les seves activitats a l'empresa.