El servei de menjador de l'empresa

Hem vist que a la xarxa Empresaula hi ha diverses empreses l'activitat de les quals és la venda de productes d'alimentació, o la prestació de serveis relacionats com ara caterings.

Creiem que són una inmillorable oportunitat per a simular la gestió d'un menjador o cantina d'empresa. Aquesta mena de servei, d'altra banda, té l'avantatge de tenir una operativa de simulació i comptable particular que serà interessant per als nostres alumnes.

Podem fer el supòsit que l'empresa disposa d'aquest servei, pel qual cobra als treballadors.

a) Per la comptabilització de l'adquisició d'articles d'alimentació, o del servei de càtering:

Es pot anotar en un subcompte del compte 629. Altres serveis, de manera que s'identifiqui quina és l'empresa proveïdora.

Exemple:

Arriba una factura de l'empresa CATERING SOLUTIONS SL, per un import de 1000 € gravats amb un IVA del 8%
Segons la normativa comptable en vigor, aquest servei porta IVA deduïble, per la qual cosa l'assentament comptable serà:

1000 62901. Altres serveis, Catering Solutions
80     47208. Hisenda Pública IVA soportat           a       41001. Creditors, Catering Solutions 1080

b) Pel cobrament d'aquest servei als empleats

En primer lloc caldrà determinar quina és la quantitat total cobrada als treballadors pel servei de menjador.

Per tal de determinar quina pot ser, el Departament Financer haurà de notificar al Gerent la quantía de les despeses per aquest concepte durant el mes, per la qual cosa haurà de consultar els moviments del compte 62901. Altres serveis, Catering Solutions al Llibre Major.

Un cop el Gerent té aquesta informació pot fer un ingrés al compte corrent de la quantitat que cregui necessària.

Exemple:

Seguint el cas anterior, el Departament Financer comunica al Gerent que la despesa per catering durant el novembre ha estat de 1000 €.

Per tal de simular la quantitat pagada pels treballadors el Gerent pot efectuar al Banc un ingrés d'efectiu de 1250 €.

L'assentament comptable serà:

1250     572. Bancs                                a                        755. Ingressos per serveis al personal     1250

D'altra banda aquesta operativa es pot efectuar mensualment, per la qual cosa gràcies a les rotacions la podran practicar tots els alumnes.

Animeu-vos a fer la vostra comanda a les empreses d'alimentació o de càtering!

Pot ser d'utilitat la consulta de les següents pàgines web:

Impuestos-av.blogspot.com

Areadepymes