Les propostes de compra per part del Gerent

És recomanable que el professor-gerent faci arribar a l'Àrea Comercial ordres de compra de manera que es dinamitzi l'activitat de l'empresa.

Cal que estiguin convenientment raonades de forma que es el fomenti el realisme en les transaccions comercials a la xarxa.

Les primeres adquisicions poden ser les dirigides a equipar l'empresa i, en el seu cas, constituir el seu Actiu permanent.

Exemples de béns a adquirir (o llogar en renting):

  • Mobiliari per equipar l'oficina. 
  • Equips informàtics.
  • Material d'oficina: fulls, grapadores, bolígrafs, llibres...
  • Màquines de vending
  • Equips de telefonía, i lloguer de línies
  • Material de prevenció de riscos

Exemples de serveis:

  • Assegurances
  • Cursos (prevenció de riscos, etc)

És important que el Gerent insisteixi en la necessitat d'obtenir compres a bon preu, i per tant que fomenti la negociació especialment en els casos en que es pot desenvolupar un mercat competitiu pel fet que mateixos o similars articles són oferts per diferents empreses.

L'alumne ha de ser capaç de fer una bona selecció de proveïdors tenint presents aspectes com el preu, descomptes comercials, rappels, descomptes per pagament immediat, cost del transport...

El Gerent pot valorar la conveniència que l'alumne argumenti la compra de manera formal, mostrant raonadament com ha fet una bona selecció de proveïdors.

A més recomanem que, com a contrapartida a la compra, s'intenti negociar una venda de productes per part de l'empresa que fa l'adquisició.

Per tal d'introduir varietat en la simulació és convenient que el Gerent envii a l'Àrea Comercial ordres de compra de béns i serveis que en principi no semblen vinculats directament amb l'activitat de l'empresa simulada.

En aquests casos cal cuidar encara més el realisme, i per tant és recomanable raonar la compra des d'un punt de vista de la gestió de l'empresa.

Alguns exemples:

Per tal d'argumentar la compra de...

a) Joguines, perfums, articles esportius...
- S'empraran per fer obsequis a determinats clients, es regalaran com a merchandising...

b) Turisme, activitats de natura...
- Es vol obsequiar els empleats amb un viatge i activitats.
- Es farà un sorteig entre els clients que podran guanyar un viatge que per tant cal reservar.
- Uns empleats de l'empresa ha d'anar a una determinada destinació i cal reservar habitacions d'hotel.

c) Articles d'alimentació.
- L'empresa té menjador o cafeteria per als seus empleats. En aquest cas serà convenient fer comandes de manera periòdica.
- Es preparen les cistelles que s'entregaran als treballadors el Nadal.

d) Marketing
-Es pot contractar una empresa per tal que efectui una campanya de marketing. Es pot considerar la possibilitat que el producte sigui fins i tot real, per exemple l'empresa de marketing podria elaborar un anunci, logo... que s'enviarà a l'empresa client.

e) Capses, paper, embalatges...
-Es tracta de material necessari per empaquetar les mercaderies que s'han d'enviar, i del que per tant cal tenir-ne stock.

f) Empreses de transports.
-Es poden contractar els seus serveis cada cop que hi hagi una venda.

g) Roba de treball

-Es vol entregar roba de treball als empleats del taller, personal de neteja, transportistes....

h) Altres serveis: neteja, manteniment informàtic...
-S'ha decidit externalitzar aquestes activitats.