Creació, formació, configuració i primeres activitats de l'empresa

Ja hem vist anteriorment que aquest és un element clau de la simulació d'empreses. Cada professor pot portar a terme el seu propi sistema organitzatiu. El que proposem a tall d'exemple està basat en l'organització del grup classe en empreses simulades gestionades per equips de vuit alumnes.

Les característiques de l'esquema organitzatiu són les següents:

- Organització basada en el pas dels alumnes per tots els Departaments  de l'empresa mitjançant un sistema de rotacions.

- Assignació del càrrec de Cap de Departament, també rotatori.

- Posada en marxa de l'empresa en tres fases: preparatòria, comercial i normalitzada.

A partir de la fase comercial es nomenen Caps de Departament de manera rotatòria. En l'esquema es destaquen en color rosa, mentre que els empleats destaquen en color groc.

Per a la formació dels alumnes serà d'utilitat la següent presentació:

La formació dels alumnes - empleats de l'empresa simulada

Activitats i rotacions previstes per al Curs 2015/1

Arxiu.pdf

Rotacions 2015 Cat

Observem que en finalitzar cada un dels alumnes ha passat per tots els Departaments. Prenem com a exemple l'alumne 2:

  • Des del dia 03/11/2014 fins el 28/11/2014 és al Departament de Compres
  • El dia 02/2/2015 passa al Departament de Vendes, i així successivament

Creació de l'empresa

Arxiu.pdf

Posada En Marxa 1 2015 Cat

>

Formació dels alumnes i configuració de l'empresa

Arxiu.pdf

Posada En Marxa 2 2015 Cat

Primeres activitats de l'empresa

Arxiu.pdf

Posada  En Marxa 3 2015 Cat